Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջանդրանքներ

1․Սյունակներից ընտրեք մեկական արմատ և կազմեք բարդ բառեր

    Նեղ——ընծա—-նեղմիտ

Ոսկի——իջնել—-ոսկեծույթ

Այր———միտք——այրուձի

Ելնել——ծփալ—-ելեվեջ

Նոր——-ձի———նորընծա

Ողջ——-իրան—-ողջամիտ

2․

Բարակ—իմաստ—բարակիրան

Նոր———ունայն—-նորընտիր

Խոր———ընտիր—խորիմաստ

Ձեռք——-միտք—-ձեռնունայն

3․Գտնել հոմանիշները

1․

Խրթին——-դժվար․բարթ

Անվեհեր——խիզախ․անախ

Սքանչելի——հիանալի․հրաշագեղ

Սին——-փուչ․դատարկ

Բաղձանք——-իզձ․տենչանք

2․

Երիվար———ձի․նժույգ

Եղեռն——-ոճիր․ցեղասպանություն

Դաջել——-տպել․դրոշմել

Բանբիշ——-իշխանուհի․թագուհի

Մեծատուն———-հարուստ․ունևոր

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: