Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանքներ

1).Կատարեք նման անդամների միացում.

l)5a + 2a

2)6b-4b

4)3y ~ y ~4y + 8 y

3) 2a + 7a- 5 a

5)4a-5b-2a-3b

2)Բացել փակագծերը և կատարեք նման անդամների միացում.

I) 5a – (2a + 3b)

3)7x-(4x-2y)

3)4y – (y – 3) 5)

4) 9m + (6n/ -7m 4)

5)(3a2 -5 a )-(a 2 -4 a )

3) Հաշվեք արտահայտության արժեքը.

1 ) 2a + 56, bpb a – 4, b – -3

2) 4m – 3n + 10, bpb m = – 5, n = -8

3) 5x + 2y-3z + 7 , bpb x = 6, y = -17, z = -3

4) 2ab – 3bc – 4ac , bpb a = 4, b – -2, c = 3

5) 3x-4y + xy – 46 , bpb x =-2, y = -6

4)Կատարեք բազմապատկում.

  • l)a3 -a5
  • 2)b2.b2
  • 3)(-m2)- m* l)a3 -a5
  • 4) (-x 2) ( – x 6) l)a3 -a5
  • 5) y5.(-y6)

7)Բարձրացրեք աստիճան.

1)(a3)2 .

2) (x2)4

3) (-y4)3

4) (—a5)4

5)(-c8)5

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: