Design a site like this with WordPress.com
Get started

Homework

The days of the week

Monday –  երկուշաբթի-The Moon

Tuesday- երեքշաբտի-Mars

Wednesday- չորեքշաբթի-Mercury

Thursday- հինգշաբթի-jupiter

Friday- ուրբաթ-Venera

Saturday -շաբաթ-Satan

Sunday – կիրակի-Sun

Գտնել յուրաքանչյուր օրվա համապատասխան մոլորակը

Կրկնում ենք To be (լինել) բայը

Ապառնի ժամանակ

Հաստատական                                հարցական                   ժխտական

I shall be –   ես կլինեմ                     Shall I be ?                    I shall not be

You will be – դու կլինես                 Will you be?                 You will not be

He/she/it will be – նա կլինի          Will he/she/it be?         He/she/it will not be

We shall be – մենք կլինենք           Shall we be?                 We shall not be

You will be – դուք կլինեք                Will you be?                   You will not be

They will be– նրանք կլինեն           Will they be?                   They will not be

Shall + not = Shan’t

Will + not = Won’t

Թարգմանել նախադասությունները

  1. Ես հուսով եմ, նրանք պատրաստ կլինեն ժամը 8-ին:
  2. Ես համոզված եմ, որ դա հեշտ կլինի:
  3. Նրանք կլինեն Երևանում վաղը ժամը 4-ին:
  4. Մենք շատ ուրախ կլինենք կրկին ձեզ հանդիպելու:
  5. Ես կլինեմ տանը երեկոյան ժամը 9-ին:

Translate sentences:

1.I hope they will be ready by 8pm.
2I am sure it will be easy.
3.They will be in Yerevan tomorrow at 4 pm.
4.We will be very happy to meet you again.
5.I will be home at 9pm.

“The meaning of my name”

Hello you my name Eric means honor, wealth, power

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: